Om Advokat Henning Kastel 

Henning Kastel har mere end 50 års virke som advokat i forskellige advokatvirksomheder herunder de fleste som selvstændig og partner. I dag er han i kontorfællesskab med advokat Helle Krohn Tidemann og Else Støvring Nielsen.

Advokat Henning Kastel har møderet for Højesteret og er en erfaren og dreven procedør. Henning Kastel har stor bestyrelseserfaring, og har arbejdet med de fleste retsområder som advokat. 

I dag er advokat Henning Kastel specialiseret inden for arve- og familieretten og med dødsbobehandling, men laver stadig forskellige typer af kontrakter, ejendomshandler og andre forefaldende advokatopgaver.

Advokat Henning Kastel er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikringsforhold 

Jeg har ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Speciality SE. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig og/eller utilfredshed med min adfærd kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnævnet.dk.

Advokat (H) Henning Kastel

Bankforhold

Advokat Henning Kastel har klientbankkonto i SparNord.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk